Procedura i zasady recenzowania

Procedura i zasady recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do Czasopisma Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego  przygotowana została zgodnie z wytycznymi zawartymi w publikacji MNiSW „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Artykuły nadesłane do Czasopisma zostają poddane ocenie formalnej, wynikającej z wymagań dla autorów, zamieszczonych na stronie internetowej Czasopisma. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, zostaje im nadany numer identyfikacyjny.

Następnie Redaktor Naczelny podejmuje decyzje o przekazaniu artykułu dwóm recenzentom zewnętrznym, z zachowaniem zasad modelu double-blind review proces (Autor i Recenzenci nie znają swojej tożsamości).

Recenzent po otrzymaniu artykułu dokonuje jego recenzji, przedstawiając jej wyniki i uwagi w formularzu recenzji. Wszystkie recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, w języku polskim (w przypadku recenzentów krajowych) lub w języku angielskim (w przypadku recenzentów zagranicznych).

Recenzent przesyła wypełniony druk recenzji na adres wydawnictwa, przy czym nazwa pliku z arkuszem powinna zawierać numer identyfikacyjny nadany artykułowi w pierwszym kroku procedury recenzowania. Natomiast sam arkusz nie może być przez Recenzenta podpisany, nie powinien zawierać również żadnych informacji pozwalających na jego identyfikację.

Warunkiem niezbędnym do przekazania artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz odniesienie się do sugestii zawartych w formularzu recenzji. Redaktor Naczelny na podstawie analizy recenzji oraz końcowej wersji artykułu dostarczonej przez Autora po dokonaniu poprawek, podejmuje decyzję o jego druku.

Nazwiska recenzentów nie są jawne. Lista nazwisk Recenzentów będzie podawana pod koniec roku, po zakończeniu cyklu wydawniczego w danym roku.