Wskazówki dla autorów

Artykuł należy przygotować przestrzegając poniższych zasad i zaleceń

Wymogi techniczne:

– artykuł przygotowany powinien być zgodnie z załączonym wzorem,

– plik z artykułem zapisany w formacie WORD,

– objętość 10-15 stron (20000- 25000 znaków),

– czcionka Times New Roman 12,

– marginesy 2,5,

– odstępy miedzy wierszami 1,5,

– tekst wyjustowany,

– tytuł artykułu, tytuły rozdziałów pogrubione (bold),

– wyliczanie, wypunktowanie – cyfry arabskie oraz myślniki (-),

– tabele, rysunki, schematy wyłącznie w układzie pionowym, nie przekraczać szerokości tekstu, nie mogą to być elementy skanowane – proszę nie wstawiać elementów nieedytowalnych,

– wyłączone dzielenie wyrazów,

– przypisy w stylu APA (zalecenia tutaj).

Wymogi redakcyjne

Artykuł musi zawierać:

– streszczenie w języku polskim (8-10 wersów),

– słowa kluczowe w języku polskim (3-5),

– kody JEL (można je znaleźć na stronie https:/www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#L),

– wstęp (opisujący zastosowane metody badawcze oraz cel artykułu),

– wyraźnie wydzielone i zaznaczone części artykułu (rozdziały),

– zakończenie,

– literaturę (styl APA),

– tytuł artykułu w języku angielskim,

– streszczenie w języku angielskim (8-10 wersów), z podaniem autora streszczenia (Translated by…),

– słowa kluczowe w języku angielskim (3-5).