O czasopiśmie

Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń naukowców oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętym biznesem.  Celem czasopisma jest stworzenie przestrzeni do międzynarodowej dyskusji oraz rozpowszechniania wyników badań.

Czasopismo prezentuje artykuły, będące rezultatem badań naukowych oraz prace koncepcyjne o tematyce biznesowej.

Mamy  nadzieję, że nasze czasopismo wzbudzi Państwa zainteresowanie. Zapraszamy do nadsyłania tekstów. Artykuły można przesyłać na adres wydawnictwa w dowolnym czasie. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do druku nie ponoszą kosztów publikacji.